Addendum
Greece

(22 active MEPs)
order by  

Ioannis
A. TSOUKALAS
Charalampos
ANGOURAKIS
Kriton
ARSENIS
Nikolaos
CHOUNTIS
Nikos
CHRYSOGELOS
Spyros
DANELLIS
Dimitrios
DROUTSAS
Marietta
GIANNAKOU
Maria Eleni
KOPPA
Georgios
KOUMOUTSAKOS
Rodi
KRATSA-TSAGAROPOULOU
Chrysoula
PALIADELI
Georgios
PAPANIKOLAOU
Georgios
PAPASTAMKOS
Anni
PODIMATA
Konstantinos
POUPAKIS
Sylvana
RAPTI
Nikolaos
SALAVRAKOS
Theodoros
SKYLAKAKIS
Georgios
STAVRAKAKIS
Georgios
TOUSSAS
Niki
TZAVELAList of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Stavros
LAMBRINIDIS


End of mandate:
June 16, 2011
Athanasios
PAFILIS


End of mandate:
October 13, 2009
Giorgos
PAPAKONSTANTINOU


End of mandate:
October 6, 2009
Athanasios
PLEVRIS


End of mandate:
October 13, 2009
Michail
TREMOPOULOS


End of mandate:
February 1, 2012